Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a SOSWeb Kft. (székhely: 1133 Budapest, Garam utca 34. fszt. 14.), mint adatkezelő (a továbbiakban: "Szolgáltató") az Életjáradéki Szolgáltatás nyújtásához az Ügyfelekkel (a továbbiakban, mint „Ügyfél”) létesített szerződéses jogviszony során megvalósuló személyes adatok kezelésével és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza és a www.haszonelvezetteleladom .hu oldalon megvalósuló adatkezelést.

A www.haszonelvezetteleladom .hu Szolgáltató saját tulajdonát képezi, annak másolása szigorúan tilos.

 

Elérhetőségeink:

Adatkezelő: SOSWeb Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Garam utca 34. fszt. 14.

Cégjegyzék szám: 01-09-325346;

Nyilvántartó szervezet: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; E-mail: haszonelvezet@gmail.com;

Tel: [.....] ;

Adószám: 26346364-2-41;

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.;

Számlaszám: 11707000-22224509-00000000

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) biztosítja, hogy a Szolgáltató, hogy az Ügyfeleivel létesített jogviszonyok során megvalósuló személyes adatok kezelése és az adatfeldolgozás során az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbi adatkezeléseket végzi az Ügyfelek tekintetében.

 

A Szolgáltató üzletpolitikája során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfeleljen, és az Ügyfelei számára garantálja, hogy működése során, valamint informatikai rendszerei működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

 

 

Definíciók

 

A jelen Tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalommeghatározások a GDPR 4. cikkével megegyező fogalmak.

 

1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,

tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

3. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

4. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

 

5. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

6. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

9. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

10. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

11. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

12. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

1. Életjáradéki szerződés megkötésével kapcsolatosan

2. Hírlevél küldéssel kapcsolatosan 3. Honlap (www.hunsail.hu) működtetésével kapcsolatosan Cookie adatkezelés

4. Igényérvényesítés során

 

 

1. ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN

 

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli az Ügyfél által a megadott személyes adatokat:

 

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama

I.) Ügyfél:

 

Neve,

Születési neve,

Anyja születési neve,

Születési helye, ideje,

Állampolgársága,

Címe,

E-mail címe,

Telefonszáma,

Adószáma,

Személyi száma,

Személyi igazolvány

száma,

Lakcímkártya száma,

Számlázási adatok

(adószám, bankszámla

szám, bank neve, számla,

vagy bizonylat száma).

Az Életjáradéki szerződés teljesítése során a jogszabályi és szerződéses kötelezettségek teljesítése. A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) vonatkozó 1.§ (1) bek. f) pontja szerint a 6.§ (1) bek. értelmében a Pmt. rendelkezéseinek megfelelő ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése. Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig, illetve az iratok megőrzésére kötelező jogszabály esetében Pmt. 57. § szerint a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 8 (nyolc) évig.

II.) Számlázási adatok

adószám,

bankszámla szám,

bank neve.

Bizonylat kiállítása, és azok megőrzése. A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8 évig).

 

 

 

 

 

1. HÍRLEVÉL KÜLDÉS

 

Adatkezelés célja

A Szolgáltató célja, hogy a feliratkozók, regisztrálók, szerződött Ügyfelek az általuk megjelölt e-mail címen értesüljenek minden a Szolgáltató által biztosított lehetőségről, egyéb hirdetésekről marketing célú megkeresés formájában.

 

Kezelt adatok köre

 

Az Ügyfelek által megadott név és e-mail elérhetőség.

 

Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja reklám célú megkeresés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a feliratkozó, vagy tag önkéntes hozzájárulása.

 

Szolgáltató a reklám célú megkereséseket hozzájárulásos jogalap szerint kezeli, de a jogszabály előírása szerint nyilvántartást vezet a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (5) bekezdése szerint.

Az adatkezelést a tagszervezetek, sportszervezetek, sport vállalkozások reklám célú megkeresés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Szolgáltató jogos érdeke alapozza meg.

 

Adatkezelés időtartama

 

A hírlevél küldésével kapcsolatos adatokat a hírlevélről való leiratkozásig, a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az adat törlésének egyéb módon megvalósuló kéréséig kezeljük. A jogos érdekből kezelt adatokat a törlési kérés elintézéséig kezeljük.

 

Adatfeldolgozó hírlevél megküldéséhez

 

A Szolgáltató a hírlevelek megküldéséhez a tárhelyszolgáltatót veszi igénybe.

 

Leiratkozás

 

Az Érintettek adatait más személynek nem továbbítjuk, de a hírleveleinkben megjelenhetnek partnereink direkt marketing üzenetei is. Ez esetben sem kerülnek viszont ki a kezelésünkből az Ön adatai.

 

Önnek lehetősége van bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozni az általunk megküldött hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel.

 

A leiratkozás esetén /linken keresztüli leiratkozásnál azonnal, e-mail címre küldött leiratkozásánál 30 (harminc) napon belül/ törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és Ön a továbbiakban nem fog hírlevelet kapni.

2. Honlap (www.hunsail.hu) működtetésével kapcsolatosan Cookie adatkezelés

A Szolgáltató a www.haszonelvezetteleladom .hu honlapján statisztikai okból rögzíti a látogatók IP címét, a honlapra látogatók látogatásának kezdő és befejező időpontját, valamint a megtekintett oldat, továbbá a látogató böngészőjének, valamint operációs rendszerének típusát. Az adatok naplózását a Honlap automatikusan végzi el, és azokat 1 (egy) évig tárolja.

Google Analitics cookie: Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A Honlap látogatása során rögzítésre kerül a látogatók IP címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, megtekintett oldal adatai, továbbá a látogató böngészőjének, valamint operációs rendszerének típusa. A Honlap látogatásával, annak egyes funkciói használatával és a Cookie Szabályzat megfelelő elfogadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a látogató számítógépén tárolódjanak és ahhoz adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, a látogató ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-k tárolását.

 

Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását.

A cookie-t a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Facebook cookie: A Facebook olyan kisméretű adatfájlokat használ, melyek segítségével az oldal tulajdonosa részletes tájékoztatást kap, a honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg. A Facebook adatkezelési szabályzata és cookie beállítások az alábbi linken érhetők el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Az érintettek a Cookie Szabályzatban állíthatják be a cookie adatkezelést.

 

3. Adatkezeléssel kapcsolatos Panaszkezelés során

 

Adatkezelés célja

 

A panasz elintézése, az Érintett azonosítása.

 

Kezelt adatok köre

 

Az Érintett alábbi adatai:

o Név,

o Kontakt adatok (e-mail cím, telefonszám).

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése nyújt jogalapot.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a panasz beérkezését követő 5 évig kezeljük.

 

 

 

 

4. Igényérvényesítés során

 

 

Adatkezelés célja

 

Az Érintett azonosítása, az Érintett egyéb jogcímen történő hátralékának kezelése, igény érvényestése.

 

Kezelt adatok köre

 

Az Érintett alábbi adatai:

o Név,

o Kontakt adatok (név, e-mail cím, telefonszám),

o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma, bankszámla száma, bank neve).

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre, és adattovábbításra a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint a Szolgáltató jogos érdeke nyújt jogalapot.

Adatkezelés időtartama

A szerződéses kapcsolat lezárásától számított legfeljebb az igény érvényesítés lezárásáig.

 

Adattovábbítás

A szerződéses kötelezettségből eredő igényeink érvényesítéséből származó adatokat a Szolgáltató továbbíthatja az ügyvédjének, aki jogosult megismerni ezen adatokat.

 

 

 

2. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÓ(K)

A Szolgáltató kijelenti, hogy az Ügyfél által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Amennyiben erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak az Ügyfél előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás. Adattovábbítás esetében Szolgáltató adattovábbítási nyilvántartást vezet.

5. ÜGYFÉL JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

Az Ügyfél az alábbi jogaival élhet a Szolgáltatóhoz címzett kérelem formanyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján:

Az adatkezelés időtartamán belül az Ügyfelet a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

- helyesbítéshez való jog

- adatkezelés korlátozása,

- törléshez való jog,

- hordozhatósághoz való jog,

- tiltakozáshoz való jog,

- hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

- a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

- a következő információkról tájékoztassuk:

o az adatkezelés céljai;

o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

TÖRLÉSHEZ - ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

- Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

- a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Fő szabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos indokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

HORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelésével kapcsolatosan a Szolgáltatónál, ha az Ügyfél személyes adatait Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt kezeli.

Az Ügyfél jogosult a Szolgáltató vélelmezetten jogellenes adatkezelése, illetve az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése, vagy kérelem nem teljesítése esetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálati eljárását kezdeményezni (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ön továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

 

 

 

 

 

7. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató a működése során, valamint informatikai rendszere működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülőmagas kockázatú incidensekről tájékoztatjuk az incidenssel érintett az érintett Ügyfeleket.

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsuk.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. december 16. napjától lép hatályba.